Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Cu privire la solicitarea de exprimare a interesului cu privire la contractarea Administratorului în cadrul Fondului pentru Eficiență Energetică
Publicat la: 17.11.2017   

Context legal
Fondul pentru Eficiență Energetică (în continuare Fond) a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) al Legii cu privire la eficiență energetică nr. 142 din 2 iulie 2010 si art. 16 alin. (3) al Legii energiei regenerabile nr. 160 din 12 iulie 2007.
Conform pct. 46 al Regulamentului Fondului pentru Eficiență Energetică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012, Administratorul Fondului este persoană fizică sau juridică din Republica Moldova sau din străinătate, selectată potrivit procedurilor Băncii Mondiale.

Obiectivele Fondului
Fondul este creat în vederea sprijinului implementării politicilor Republicii Moldova în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor regenerabile de energie regenerabilă, cât și pentru a atinge obiectivele Programului național pentru eficiență energetică până în anul 2020.
Obiectivul principal al Fondului este atragerea și gestionarea resurselor financiare pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie.
Resursele financiare ale Fondului se formează din alocări financiare de la bugetul de stat, de cel puțin 10% din volumul Fondului, necesare pentru atingerea obiectivelor privind indicii de eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie.
Alte surse ale Fondului pot fi: donațiile persoanelor fizice și juridice din Moldova sau din străinătate, ale instituțiilor financiare și partenerilor strategici de dezvoltare; veniturile financiare formate din dobânzi și comisioane; credite și alte instrumente financiare.
Fondul funcționează pe principiul “revolving” prin realimentarea lui cu sumele rambursate și plățile din dobânzi și comisioane.
Fondul oferă următoarele instrumente financiare: grant, garanție, împrumut și leasing.

Descrierea misiunii
Participantul la procedura de selectare a Administratorului poate fi orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, care are dreptul să participe, în conformitate cu prevederile Băncii Mondiale, în procedura de atribuire a contractului de management/ servicii de administrare si consultanta.
Manualul operațional aprobat de Consiliul de administrare prevede că Portofoliul de Investiții al Fondului va fi administrat de Fond, care va fi asistat de Administratorul specializat și calificat, selectat pe baza unui proces competitiv de cerere oferta.

Atribuțiile Administratorului Fondului
Până în prezent, Fondul a implementat politica statului în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă prin intermediul contractelor de finanțare sub formă de grant.

Administratorul Fondului are următoarele atribuții:

 • Elaborează planul de afaceri și de investiții ale Fondului;
 • Elaborează și prezintă rapoartele trimestriale și anuale ale Fondului la Consiliul de Administrare, iar după aprobarea acestora - la Ministerul Economiei și Agenția pentru Eficiență Energetică;
 • Elaborează propunerile de alocare a resurselor financiare pentru activitățile Fondului pentru anul următor;
 • Identifică oportunitățile de proiecte în domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie și pregătește recomandări în acest sens;
 • Efectuează expertiza tehnică și financiară a proiectelor de investiții pentru care se solicită finanțare sau garanții din partea Fondului, precum și expertiza solvabilității clienților și raportează despre rezultatele expertizei Consiliului de administrare;
 • Identifică și atrage cofinanțatori pentru proiecte, la solicitarea Consiliului de administrare;
 • Întocmește documentația aferentă fiecărui proiect de finanțare și negociază termenele contractului de finanțare;
 • Monitorizează realizarea contractelor de finanțare în conformitate cu prevederile contractuale și legale, analizează rezultatele și ia măsuri de optimizare a procedurilor operaționale;
 • Urmărește cazurile de abatere de realizare neconformă a contractelor de finanțare și ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor;
 • Realizează alte atribuții prevăzute de HG nr. 401/2012 cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică, decât cele prevăzute supra.
 • Urmărește activitatea legală de finanțare a atragerii și colectării de fonduri, procesul de realizare a finanțării și asigură utilizarea surselor atrase/obținute și a autofinanțării conform destinației, asigurându-se că toate acțiunile sunt finalizate într-o manieră eficientă, inclusiv prin asigurarea documentației necesare care este completă și executată.
 • Elaborează și propune spre aprobare Consiliului de Administrare, instrumentele financiare și mecanismele de funcționare a acestora pentru proiectele ce urmează a fi finanțate de sursele Fondului, conform reglementărilor HG nr. 401/2012.
 • Implementează sistemul de management al proiectului, care va asigura mecanismul de reînnoire a operațiunilor financiare ale Fondului și sustenabilitatea Fondului.

 

Profilul aplicatului: Participantul la procedura de selectare a Administratorului poate fi orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, care are dreptul să participe, în conformitate cu prevederile Băncii Mondiale, în procedura de atribuire a Contractului de management/ servicii de administrare si consultantă.

Cerințe generale:

 • Capacitate și experiență pentru realizarea activității profesionale solicitate în prezentul document;
 • Minim 10 ani de experiență în proiecte/fonduri/programe, etc, administrarea bugetului nu mai puțin de 30 mil. Euro cumulativ, precum și activități de atragere a fondurilor;
 • Experiența cu statele membre CSI (Comunitatea Statelor Independente) va fi considerată un avantaj;
 • Experiența în atragerea investițiilor în ultimii 10 ani (nu mai puțin de 10 mil. Euro cumulativ);
 • Experiența în atragerea investițiilor în domeniul eficienței energetice si a surselor de energie regenerabilă va fi considerată un avantaj;
 • Experiența în implementarea sistemului de management al proiectelor (inclusiv gestionarea crizelor) în ultimii 5 ani, in companiile/organizațiile/fondurile relevante, cu o cifra de afaceri anuală de cel puțin    1 mil. Euro;
 • Experiența în domeniul eficienței energetice si al surselor regenerabile de energie va fi considerată un avantaj.

Cerințe față de experți:
Grupul de lucru (experții cheie) urmează să fie format din cel puțin următorii experți:

Expert principal nr. 1: Expert în atragerea de fonduri: trebuie să dețină studii superioare, de licență sau echivalente< în economie, finanțe sau în alte domenii conexe, cu cel puțin 10 ani de experiență profesională în activități similare inclusiv de atragere a fondurilor, o bună reputație profesională pentru a asigura gestionarea eficientă și managementul resurselor financiare ale Fondului;
Experiența în domeniu cu statele membre CSI (Comunitatea Statelor Independente) va fi considerată un avantaj.

Expert principal nr. 2: Expert financiar internațional: trebuie să dețină studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economico – financiar, cu cel puțin 10 ani de experiență profesională în misiuni similare;
Experiența în domeniu cu statele membre CSI va fi considerată un avantaj.

Expert principal nr. 3: Expert tehnic internațional: trebuie să dețină studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul proiectării sistemelor de încălzire, ventilare și aer condiționat (HVAC) cu cel puțin 10 ani experiența în domeniul managementului energetic, ingineriei, EE în clădiri și proiecte de mediu;
Experiența în domeniu cu statele membre CSI va fi considerată un avantaj
Este sarcina ofertanților să definească necesitatea implicării unor experți suplimentari/ specialiști locali/ contabili/ etc.

Este sarcina ofertanților să definească printre experți un lider de echipă. Ofertanții ar trebui sa indice în mod clar liderul de echipă în oferta lor.
Operatorii economici trebuie să furnizeze informații/ documente care să demonstreze că au toate calificările necesare și experiența relevantă pentru a furniza serviciile necesare.
Pentru a-și îmbunătăți calificările, operatorii economici se pot asocia în scopul prezentării propunerilor şi/sau se pot prezenta în calitate de ofertanți asociați.

Cerințele depunerii dosarului
Pentru a determina capacitatea și experiența experților cheie ofertantul va prezenta un rezumat succint cu anexarea următoarelor acte:

 • certificat/decizie de înregistrare sau extras;
  Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activității profesionale, operatorul economic străin va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional;
 • documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă în original sau copie legalizată, din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate a persoanei juridice. Printre activitățile pe care persoana juridică este autorizată potrivit legii să le desfășoare trebuie să se regăsească activitatea care corespunde obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. În cazul unei persoane juridice non-profit se vor depune documente care să ateste că persoana semnatară este autorizată să desfășoare activitățile ce fac obiectul contractului (statut, procese verbale);
 • documente care să reflecte o imagine credibilă a situației economico-financiare (ultimul bilanț contabil vizat și înregistrat de organele competente; dovezi ale accesului sau disponibilitate la resurse reale negrevate de datorii; linii de credit confirmate de bănci, sau alte mijloace financiare suficiente care să permită implementarea obiectului contractului pe o perioadă cuprinsă între începerea prestării serviciilor și momentul decontării acestora; certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte instituții competente din țara de origine a ofertantului;
 • ultimul raport financiar în copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului;
 • lista contractelor pentru ultimii 10 ani ce au avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, care însumate din punct de vedere cantitativ să fie egale cu cel puțin 10 ani;
 • lista contractelor pentru ultimii 10 ani ce au avut ca obiect prestarea unor servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cu termenul de valabilitate de cel puțin 2 ani;
 • referințe, lista documentelor ce atestă finalizarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale (din care se rezulte părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului) și/sau recomandări care vor conține obligatoriu date referitoare la beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada în care s-a realizat contractul, valoarea contractului, calitatea serviciilor prestate;
 • acte confirmative ce atestă administrarea bugetului în mărime de cel puțin 30 mil. Euro;
 • acte confirmative ce atestă experiența în atragerea investițiilor în ultimii 10 ani (nu mai puțin de 10 mil. Euro cumulativ etc.);
 • acte confirmative ce atestă experiența în implementarea sistemului de management al proiectelor (inclusiv gestionarea crizelor) în ultimii 5 ani, în companiile/organizațiile/fondurile relevante, cu o cifra de afaceri anuală de cel puțin 1 mil. Euro;
 • curriculum vitae (CV) al expertului principal nr. 1: CV însoțit de informația despre investițiile atrase, tipurile de investiții (subvenții, împrumuturi, linii de credit etc.), scopul acestor investiții, beneficiari, țara, anul, organizația, care pot servi dovada atragerii resurselor financiare;
 • curriculum vitae (CV) experților principali 2 și 3. CV-urile trebuie să descrie exact studiile, calificarea și experiența profesională solicitate pentru fiecare expert;
 • informația privind potențialele surse de finanțare, cuantumul mijloacelor financiare atrase  inclusiv condițiile de finanțare și descrierea necesității unei astfel de investiții. Informația prezentată nu va constitui obiect al evaluării, având caracter informativ;
 • declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor prezentate, întocmită de persoanele responsabile);
 • declarație privind neimplicarea în practici frauduloase și de corupție inclusiv lipsa antecedentelor penale nestinse a membrilor grupului de lucru (experților cheie).

Toate certificatele/documentele trebuie să fie prezentate în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Propunerea, inclusiv și actele de însoțire vor fi întocmite și prezentate în limba engleză sau în limba de stat (RM).

Fondul își rezervă dreptul de a solicita prezentarea și altor documente decât cele nominalizate mai sus, în cazul în care informația nu prezintă dovezi suficiente pentru demonstrarea calificării ofertanților.

Statutul procesului de selectare: Persoanele interesate, firmele sau grupurile de firme sunt invitate să-și prezinte interesul.

Durata de desfășurare: Termenul contractului este de până la 31 decembrie 2018, însă valabilitatea acestuia va fi condiționată de aprobarea și intrarea în vigoare a noului Regulament de organizare și funcționare a Fondului. Din momentul intrării în vigoare a prevederilor cadrului legal de referință, Fondul își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu Administratorul contractat, în cazul in care noul cadru legal aprobat și intrat în vigoare nu va mai prevedea necesitatea unui Administrator în condiții identice.

Costul maxim estimat pentru această sarcină: 5 000 000 MDL (fără TVA). Administratorul Fondului este responsabil pentru orice taxe și impozite, inclusiv TVA-ul care se percepe pentru serviciile propuse, și care stau la baza acestora. Prezentul cost include remunerarea pentru atingerea criteriilor de performanță, inclusiv și comisioanele din resursele financiare atrase.

Criterii de evaluare: Doar persoanele interesate, firmele sau grupurile de firme care îndeplinesc criteriile menționate mai sus vor fi selectați.

Notă. Informațiile privind FEE pot fi găsite pe pagina oficială a FEE. web: www.fee.md, sau la tel.  (+373) 60 809704.

Depunerea documentelor pentru participare.

Documentele pot fi depuse personal, prin poștă la:
Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etaj 6,
sau e-mail: info@fee.md; berzoi.simion@fee.md
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare este ”5” decembrie 2017 ora 17:00;
Doar operatorii economici calificați vor fi invitați pentru depunerea ofertelor tehnice și financiare;
Toate documentele vor fi analizate și evaluate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   
Publicat la: 02.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2020 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35490   Total ieri: 91   Total azi: 78