Prima pagină  »  Noutăți  »  Anunțuri
Anunțuri
Concurs privind ocuparea funcțiilor vacante în cadrul FEE
Publicat la: 23.05.2017   

FUNCŢII VACANTE:
Direcția operațiuni - Expert de proiect cu studii în domeniul energetic (2 unități)

Scopul general al funcției:
Asigurarea executării procedurilor de management a proiectelor conform procedurilor stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficiență Energetică și prevederilor Manualului operațional.

Sarcinile de bază ale funcției:

 • Asigurarea executării procedurilor de management a proiectelor conform procedurilor aprobate în „Regulamentul de organizare și funcționare a Fondului pentru Eficientă Energetică” și Manualul operațional;
 • Acordarea asistenței consultative și informaționale autorităților administrației publice centrale și locale, persoanelor juridice de drept public și privat la elaborarea proiectelor în domeniul EE și valorificării SRE;
 • Evaluarea fezabilității tehnice, fezabilității financiare și fezabilității de mediu a proiectelor și, în coordonare cu Directorul operațiuni, înaintarea spre examinare Directorului executiv a rezultatelor evaluării;
 • Monitorizarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie.

Condiții pentru candidații la ocuparea funcției vacante în cadrul FEE:

 • deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • dispunerea de capacitate deplină de exercițiu;
 • studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul energetic;
 • studiile postuniversitare vor constitui un avantaj;
 • posedarea obligatorie a limbii de stat;
 • posedarea unei limbi de circulație internațională va constitui un avantaj;
 • experiență profesională de cel puțin 3 (trei) ani în domeniul energetic;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse.

Cunoștințe:

 • cunoașterea legislației naționale în domeniul energetic;
 • familiarizarea cu politicile și Aquis-ul comunitar în domeniul energetic;
 • posedarea cunoștințelor la nivel înalt în domeniului tehnologiilor informaționale: Microsoft Office, Internet, E-mail.

Abilități:

 • abilități de lucru cu informația;
 • organizare, analiză și sinteză;
 • elaborarea documentelor, argumentare, comunicare eficientă;
 • lucru independent și în echipă, autoperfecționare și valorificare a experienței dobândite.

Aptitudini/comportamente:

 • diplomație, creativitate și spirit de inițiativă;
 • flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul administrației publice centrale și locale;
 • Acte normative ale administrației publice centrale și de specialitate;
 • Legea nr. 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică;
 • Legea nr. 128 din 11.07.2014 cu privire la performanța energetică a clădirilor;
 • Legea nr. 160 din 12.07.2007 cu privire la energia regenerabilă;
 • Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
 • Legea nr. 107-XIV din 27.05.2016 cu privire la energia electrică;
 • Legea nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice și incubatoarele de inovare;
 • Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunității Energetice;
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Legea nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale;
 • Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența energetică;
 • Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic;
 • Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării;
 • Hotărârea Guvernului nr. 401 din 12.06.2012 cu privire la Fondul pentru Eficiență Energetică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul național pentru eficiență energetică 2011-2020;
 • Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat în construcții;
 • Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Hotărârea nr. 884 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul energetic;
 • Hotărârea nr. 885 din 27.11.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1173 din 21.12.2010 cu privire la Agenția pentru Eficiență Energetică;
 • Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de reglementare, demarare prin metoda de resurse, CPL.01.06.2013;
 • Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.
 • Standarde naționale și internaționale precum și documente normative în domeniul construcțiilor (NCM, СНиП, ISO, EN);
 • Directivele UE (2010/31/EU, 2012/27/EU, 2009/28/EC, etc.);
 • Literatura de specialitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • scrisoare de intenție;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar/declarația pe propria răspundere privind absența antecedentelor penale;
 • declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.

Notă:Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații vor depune documentele personal, prin poștă sau e-mail (cu condiția că candidații vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:
”06” iunie 2017, ora 17:00.

Locul desfășurării concursului, date de contact:
mun. Chișinău, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etajul 6, biroul 607;

Persoana de contact: Maria LAZUR;
Telefon de contact: +373 60300787, +373 22000807;
E-mail: info@fee.md; maria.lazur@fee.md.

Condiții de participare concurs:

a. Concursul include proba scrisă și interviul;
b. Candidații vor depune documentele personal, prin poștă sau e-mail;
c. Copiile documentelor nominalizate vor fi prezentate autentificate de notar sau împreună cu documentele originale pentru verificarea autenticității acestora;
d. În cazul depunerii documentelor prin intermediul poștei electronice, va fi necesară prezentarea, în ziua concursului, a tuturor actelor în original pentru autentificare;
e. Toate CV - urile vor fi analizate cu obiectivitate și în deplină confidențialitate;
f. Doar candidații care vor susține proba scrisă vor fi invitați la interviu;
g. Fondul pentru Eficiență Energetică își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

Detalii cu privire la procedura de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante le găsiți în Manualul operațional, publicat pe pagina web: www.fee.md.Publicat la: 26.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 14.12.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 17.11.2017   
Publicat la: 23.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 16.08.2017   
Publicat la: 15.08.2017   
Publicat la: 10.08.2017   

1 - 10 din 91


© 2018 FEE - Fondul pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
Sustinut de
PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 35437   Total ieri: 117   Total azi: 25